1. Anasayfa
 2. Hasta Hakları
 3. HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

Hasta Hakları

Hasta Hakları, Hastane ve Sağlık kuruluşlarına, hem bozulan sağlığınızı yeniden kazanmayı hem de eskisi gibi mutlu olmayı bekleyerek başvurdunuz. Burada karşınıza çıkan, günlük hayatınızda görmediğiniz uygulamalar ve karmaşık işlemler karşısında daha çok şaşırabilir, hasta hakları ve hasta yakınlarının yasal hakları ile ilgili  ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

İşte bu noktada hem sağlığınıza kavuşmak, hem de bunu hangi yolla yapacağınız konusunda bilgilendirmek konusunda Hastane ve Sağlık Kuruluşlarımızın sorumlulukları vardır.

Gittiğiniz tüm Hastane, Aile hekimliği, Klinik ve Özel Hastanelerde hasta ve hasta yakınları Olarak yasal hasta haklarınızı Öğrenmek İsteye bilirsiniz. Bizler Bu hakları sizler için Toparladık.

Hasta Hakları ve Hasta Yakınlarının Yasal Hakları

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımız zaman mutluluğumuzda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz.

Burada Yazılanlar Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ ‘ince Belirlenmiş hasta ve hasta yakınları olarak Yasal Haklarınızdır,

Tüm bu hakların amacı  “insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını” ve sizlere sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulmasını sağlamaktır.

YAŞAMA HAKKI

Hangi nedenle olursa olsun hastaların yaşama hakkından vazgeçilemez, kendi isteği bile olsa kimsenin yaşamına son verilemez.

KORUYUCU TEDBİRLER ALMA HAKKI

Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir. Bu amaca ulaşmak için sağlık hizmet sunucularının görevi, sağlık hizmetlerinden, en son profesyonel bilgiden ve teknolojik yeniliklerden herkesin yararlanmasını sağlamaktır. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizden bilgi alabilirsiniz.

FAYDALANMA HAKKI

Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri (tüm tetkik, tanı ve tedavi) dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce farkı gözetmeksizin eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zaman, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmamalıdır. Fiziksel yeterliliği tam olmayan hastalar da tüm haklardan eşit olarak faydalanmalıdır.

Organ nakli/deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptir.

BİLGİ HAKKI

Her bireyin kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma sonuçları ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri hastanın kolay ulaşabileceği yöntemle ve anlayacağı dilde verilmelidir.

 • • Hizmet alacağı personelin kimliğini ve görevini bilme,
 • • Alacağı hizmetin bedelini öğrenme ve sonrasında faturasını isteme,
 • • Talep ettiğinde ek ücret ile başka bir hekimden konsültasyon hizmeti alma,
 • • Kendisine uygulanacak tedavi ve uygulamalar konusunda bilgi alma hakkı vardır.

TIBBİ KAYITLARA ERİŞME HAKKI

Hastaların kendi dosyalarında ve kayıtlarında kendileri ve hastalıkları ile ilgili bulunan bilgileri alma, fotokopi ile çoğaltma, soru sorma ve hata varsa onların düzeltilmesini talep etme hakkı vardır.

 • • Ölen hastaların tıbbi kayıtları açık izin ya da mahkeme kararı ile verilebilir.
 • • Tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi veya uygulamaların
 • değiştirilmesini isteme hakkı vardır.
 • • Yazılı bir talep ile hastanın tüm tıbbi kayıtları kendisine veya seçtiği başka bir kuruma gönderilebilir.

RIZA(Onay)HAKKI

Kendi sağlığı ile ilgili kararlara iştirak edebilmesi için her birey bilgi alma hakkına sahiptir. Bu bilgiler herhangi bir işlem ve tedavi için şarttır. Sağlık hizmeti verenler, gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri, riskleri, sıkıntıları, yan-etkileri ve alternatif tedavi seçenekleri dâhil olmak üzere hastalara bilgi vermek zorundadır. Hastanın onayı, yapılacak rutin işlemleri de içine alır.

 • 18 yaşından küçük, bilinçsiz hastaların yerine velisi/vasisi onay verir. Onay vermeyi reddettiği durumda, doktor /sağlık görevlisinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yönünde ise, karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri bir mercie bırakılmalıdır.
 • Yasal temsilcisinin olmadığı ve önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın tıbbi girişim yapılabilir.

TEDAVİYİ RETETME HAKKI

Hastanın tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır. Hasta sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme konusuna itiraz hakkına sahiptir.

Reddetmesi halinde hastanın hastanemiz ile ilişiği kesilir. Tekrar hastanemize başvurduğunda, gerekli bakım ve tedavi alma hakkı devam etmektedir.

SEÇİM HAKKI

Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi yöntemleri ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Hasta, hangi teşhis ve tedavi yönteminin kullanılacağı; doktor, uzman veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetleri, bu tedaviyi uygulayan diğer sağlık kurumları, doktorlar ve başarı durumu hakkında bilgi vererek hastaya seçme hakkını tanıdığını göstermelidir. Bu hakkın kullanımını kısıtlayan tüm engeller kaldırılmalıdır.

MAHRUMİYET HAKKI

Hasta kişisel bilgileri; sağlık durumu, konulan teşhis ve yapılan tedavi konularındaki bilgilerinin yanı sıra özel ziyaretlerinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Bir bireyin sağlık durumuna veya ona uygulanan tedaviye ilişkin bilgileri ve verileri gizli olmalı, muhafaza edilmelidir.

Tıbbi müdahale süresince hastanın kişisel mahremiyetine saygı gösterilmeli, işlem uygun bir ortamda yapılmalı ve gerçekten orada bulunması gerekli olan kişiler nezdinde yapılmalıdır. Tedavisi ile ilgili olmayan kişileri (ziyaretçiler dâhil) kabul etmeme hakkı vardır.

HASTALARIN VAKTİNDE SAĞLIK HİZMETİ ALMA HAKKI

Her hastanın hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak, tedavinin her aşaması için geçerlidir. Belli bir süre içinde verilmesi gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin belirlenmesi sağlık hizmetlerinin görevidir.

Önceden belirlenen süre içerisinde hastalara sağlık hizmeti verilemezse aynı kalitede alternatif hizmetleri kullanma seçeneği sunulmalı ve bundan kaynaklanan harcamalar makul bir süre içerisinde geri ödenmelidir.

Doktorlar hastalarına bilgi verme süresi dâhil olmak üzere, yeterli zaman ayırmalıdır.

SAYGINLIK GÖRME HAKKI

Her kişinin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlığa uygun şartların sağlanmış olduğu, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Hastane çalışanları sizinle tartışma hakkına sahip değildir. Şikâyetler hasta hakları ofisi ile çözümlenir.

DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, hastaların dini vecibelerini yerine getirme, inancının gereği kıyafetleri giyme, sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkı vardır.

ZİYARET VE REFAKATÇI HAKKI

Her kesin, kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme, mevzuat ve imkânlar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

KALİTE STANDARTLARI HAKKI

Her birey yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir. Kaliteli sağlık hizmeti hakkı, sağlık kurumları ve sağlık personelinin teknik performans, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyelerde sunum yapmasını gerektirir.

Sağlık görevlileri tıbbi etik kurallara aykırı veya aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamaz.

GÜVENLİK HAKKI

Kötü işleyen sağlık hizmetlerinden, tıbbi yanlışlık ve hatalardan meydana gelen zararlardan her bir bireyin korunma hakkı vardır ve yüksek güvenlik standartlarını karşılayan bir kurumdan ve tedavilerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

YENİLİK HAKKI

Her bireyin uluslararası standartlara göre, teşhis prosedürleri dâhil olmak üzere yeniliklerden yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinin görevi, özellikle az rastlanan hastalıkları dikkate alarak araştırmalar yapmak ve onları desteklemektir.

GEREKSİZ AGRI/ACIDAN SAKINMA HAKKI

Her birey hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde ağrı, acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, bu amaçla hastanın tedavisinin kolay ve rahat geçmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

YAŞAM SONU BAKIM HAKKI

Sağlık hizmetleri, hasta hakları yaşamının son döneminde olan hastalar ve aileleri için özel bakım hizmeti temin etmelidir.

KİŞİSEL TEDAVİ HAKKI

Bireyler kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarını yönlendirme hakkına sahiptir. Bu amaçla sağlık hizmetleri, tedavi hakkını her zaman ilk sırada tutan esnek programlar sağlamalıdır.

ŞİKAYET HAKKI

Her hasta bir zarar gördüğünde şikâyette bulunma hakkı vardır. Hastalarla ilgilenen tüm çalışanlar, hastalara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermelidir. Şikâyet, iletildikten belli bir süre sonra Hasta Hakları Birimi yetkilileri tarafından sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmalıdır.

Çözülemeyen şikâyetler ile ilgili 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı vardır.

TAZMİNAT HAKKI

Sağlık tedavisi sırasında fiziksel, manevi veya psikolojik zarar gören bireyin kısa sürede tazminat alma hakkı vardır. Sağlık hizmetleri, sorumluluğun gerçekte kimde olduğu tespit edilemese bile, zararın nedeni ve önemi ne olursa olsun, tazminat hakkının her zaman var olduğunu bilmelidir.

• Hastalar ve yakınları, tüm bu haklarını anlayabilmek ve kullanabilmek için bilgilendirilme ve gereken desteğe ulaşma hakkına sahiptir.


İlgili Sağlık Konuları

İlgili Sağlık Makaleleri

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *